การส่งตัวอย่างตรวจยืนยันธาลัสซีเมียในคู่สมรส

เงื่อนไขการส่งตัวอย่างตรวจยืนยันธาลัสซีเมียในคู่สมรส เพื่อประเมินคู่เสี่ยงในการให้กำเนิดบุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และแบบฟอร์มการส่งตรวจตาม File